مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت پایاتک 

حمید ضیائی
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

کارشناس ارشد کامپیوتر از دانشگاه امیرکبیر 

علی ضیائی
عضو هیئت مدیره

کارشناس ارشد کامپیوتر از دانشگاه تربیت مدرس تهران

امیرحسین حسنی
برنامه نویس

فارغ التحصیل دانشگاه تهران و منتخب بورسیه تحصیلی در مقاطع بالاتر

...
برنامه نویس

به زودی اطلاعات ثبت خواهد شد.

...
برنامه نویس

به زودی اطلاعات ثبت خواهد شد.

...
برنامه نویس

به زودی اطلاعات ثبت خواهد شد.